Azerbaycan’da Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyümeye Etkisine Yönelik SWOT Analizi

Author :  

Year-Number: 2022-5
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-01 17:46:49.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası İktisat
Number of pages: 14-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

DYY ekonomik büyümede yabancı sermaye akışlarının yatırımlara finansman olması noktasında etkin bir role sahiptir. Böylece DYY yurtiçi yatırımları finanse etmenin yanı sıra üretim ve istihdama olan katkısıyla büyüme üzerinde de etkili olmaktadır. Azerbaycan’ın planlı ekonomi modeli Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra piyasa ekonomisine doğru evrilmeye başlamıştır. Bu süreçte sermaye birikiminin yetersiz oluşu karşılaşılan önemli sorunlardan biridir. Özellikle Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanması sonrası yaşanan kriz döneminde yabancı yatırımlara ihtiyaç duyulmuştur.   Uluslararası petrol sanayiinde lider olan ülkelerin eski ve yıpranmış olan Azerbaycan petrol sanayisine yapmış olduğu yeni yatırımlar önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada; Azerbaycan ekonomisinin son dönem bu yöndeki gelişme perspektifi SWOT analizi ile incelenerek, ülkenin yatırım ortamıyla ilgili bilgi edinilecektir.

Keywords

Abstract

FDI has an active role in economic growth in terms of financing foreign capital flows to investments. Thus, FDI has an impact on growth with its contribution to production and employment, as well as financing domestic investments. In Azerbaijan, the pre-independence planned economy model was implemented. However, after the collapse of the Soviet Union, Azerbaijan applied the market economy model. Insufficient capital accumulation is one of the important problems encountered in this process. Foreign investments were needed especially during the crisis period after Azerbaijan gained its independence. Leading countries of the international oil industry invested in the old and decrepit Azerbaijan oil industry. These new investments are an important milestone for Azerbaijan. In this study; the recent development perspective of the Azerbaijan economy in this direction will be examined with SWOT analysis, and information will be obtained about the investment environment of the country.

Keywords


 • Ahmedov, E. (2006). Azerbaycan Cumhuriyetinde Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye Değerlendirmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

 • Ahundzade, N. (2009). Azerbaycan'da Maliye Politikalarının Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir.

 • Anbar, A., Suleymanlı, J. (2016). Azerbaycan’da Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, C: 57.

 • Awunyo-Vitor, D., & Sackey, R. A. (2018). Agricultural Sector Foreign Direct Investment and Economic Growth in Ghana. Journal of Innovation and Entrepreneurship. C:7, S: 15.

 • Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı. (2022). Economic Zones Development Agency, Http://Www.İib.Org.Tr/Files/Downloads/Pagefiles/%7b95fa5ba2-9b55-4b37-9a4b5893ed5c9fe3%7D/Files/Azerbaycan-KEK.Pdf. (22.12.2022).

 • AZPROMO. (2022). Haqqımızda, https://Azpromo.Az/Az/Page/Haqqimizda/Azpromo, (21.12.2022).

 • Bal, H., Algan, N., Akça, E. E. & Fidangül, D. (2016). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İktisadi Gelişme: Türkiye Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:25, S:1.

 • Baghırova, A., Oğuzhan, A. & Yıldız, E. (2017). Türkiye-Azerbaycan Dış Ticaretini Etkileyen Faktörler (1998-2014 Dönemi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:19, S:1.

 • Carril-Caccia, F. & Pavlova, E. (2018). Foreign Direct Investment and Its Drivers: A Global and EU Perspective. Economic Bulletin Articles, C: 4.

 • Changyuan, L. (2007). FDI, Domestic Capital and Economic Growth: Evidence from Panel Data at China’s Provincial Level. World Economic Papers.

 • Çinko, L. & Ak, R. (2009). Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri. EconAnadolu 2009. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 17-19 Haziran 2009. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

 • Deichmann, J. (2021). Foreign Direct Investment in Turkey: Enhancing Its Impact on Economic Development. Ekonomi-Tek, C:10, S:2.

 • DEİK. (2013). Azerbaycan Ülke Raporu. Türk-Azerbaycan İş Konseyi.

 • Dyson, R. G. (2004). Strategic Development and SWOT Analysis at the University of Warwick. European Journal of Operational Research. C:152, S:3.

 • Farmanlı, R. (2022). Azerbaycan’da Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analizi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

 • Karagöz, K. (2007). Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler: 1970-2005. Journal of Yaşar University.

 • Kuran, İ. & Bayraktar, Y. (2020). Türkiye için Bölgesel Dengesizlikleri Gidermede Kalkınma Ajanslarının Rolü: 26 Kalkınma Ajansı için SWOT Analizi Işığında Tespitler ve Öneriler. 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, C:55, S:3.

 • Kuran, İ. (2022). The Role of Dicle Development Agency On TRC3 Region Tourism. Journal of Current Researches On Social Sciences. C:12, S:1.

 • Kuran, İ. (2022). Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Tarihsel Gelişimi. Güncel İktisadi ve Mali Araştırmalar, 67-96.

 • Mamingi, N. & Martin, K. (2018). Foreign Direct Investment and Growth in Developing Countries: Evidence from the Countries of the Organisation of Eastern Caribbean States. CEPAL Review, C:124.

 • Mawugnon, A. K. & Qiang, F. (2011). The Relationship Between Foreign Direct Investment and Economic Growth in Togo (1991–2009). Proceedings of the 8th International Conference on Innovation and Management, Kitakyushu, Japan.

 • OECD. (2008). OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. OECD Publishing.

 • Saraçi, A. (2014). Origin of Foreign Direct Investments. Mediterranean Journal of Social Sciences, C: 5, S. 7.

 • UNESCAP. (2003). Foreign Direct Investment in Central Asian and Caucasian Economies. Policies and Issues

                                                                                                    
 • Article Statistics