Bölgesel Kalkınma Sürecinde Kitle Fonlama Sisteminin Rolü: SWOT Analizi

Author :  

Year-Number: 2022-5
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-01 16:58:27.0
Language : Türkçe
Konu : Mikro İktisat
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kitlelerin gücünden faydalanarak projelerin hayata geçirilmesini sağlayan kitle fonlamanın 2008 küresel krizinden sonra finansmana erişimde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle alternatif bir finansman aracı olarak kullanımı artmıştır. 2010 yılında Türkiye’de ödül ve bağış temelli fonlama modeli ile fon toplanmaya başlanmasına rağmen sadece bu modellerin kullanılması nedeniyle sistem yeterince yaygınlaşamamıştır. 2019 yılında Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğinin çıkarılması ile bu finansman modelinin kullanılmasında büyük bir atılım gerçekleşmiştir. Bu çalışmada, kitle fonlama sistemi ile ilgili SWOT analizi yapılarak modelin az bilinen ve yaygın olarak kullanılmayan bölgesel/yerel kalkınma sürecinde oynayabileceği rol ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bölgesel kalkınma sürecinde kitle fonlama modelinin kullanılması ile ilgili Türkiye’de herhangi bir akademik çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Bu nedenle çalışma bölgesel kalkınma politikalarında alternatif ve tamamlayıcı bir finansman aracı olarak kitle fonlama sisteminin kullanılmasının faydalı olacağını öne sürmektedir. Türkiye’de bölgesel kalkınma sürecinde kitle fonlama sisteminden faydalanılmasının uygulanacak projelere finansman sağlanmasına ek olarak projelerin benimsenmesi ve desteklenmesi gibi önemli etkileri olacağı böylece projelerin başarılı olma şansını artıracağı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The use of crowdfunding, which enables projects to be realized by taking advantage of the power of the masses, has increased as an alternative financing tool due to the restrictions on access to finance after the 2008 global crisis. Although funds were started to be collected with the award and donation-based funding model in Turkey in 2010, the system could not become widespread enough because only these models were used. With the issuance of the Communiqué on Share-Based Crowdfunding in 2019, a breakthrough has been made in the use of this financing model. In this study, the role that the model can play in the regional/local development process, which is less known and not widely used, has been tried to be revealed by making a SWOT analysis of the crowdfunding system. It has been observed that no academic study has been conducted in Turkey regarding the use of the crowdfunding model in the regional development process. For this reason, the study suggests that it would be beneficial to use the crowdfunding system as an alternative and complementary financing tool in regional development policies. It has been concluded that benefiting from the crowdfunding system in the regional development process in Turkey will have important effects such as the adoption and support of the projects in addition to financing the projects to be implemented, thus increasing the chances of the projects being successful.

Keywords


 • Açıkgöz, B., Ayanoglu, Y. ve Yanık, S. S. (2020). Muhasebe Bakış Açısından Bağış (Yardım) ve Ödüle Dayalı Kitlesel Fonlama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (86), 57-78.

 • Agrawal, A. Catalini, C. ve Goldfarb, A. (2014). Some Simple Economics of Crowdfunding, NBER/Innovation Policy and the Economy 14(1), 63-97.

 • Akbaş, S. Y. (2019). Girişimciler ve Yatırımcıları Buluşturan Alternatif Finansman Yöntemi: Kitlesel Fonlama, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Programı.

 • Belleflamme, P. Lambert, T., Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the Right Crowd, Journal of Buiness Venturing, 29, 585-609.

 • Bernardino, S., Santos, J. F., & Ribeiro, J.C. (2016). Conference: 1st AMSR Congress and 23rd APDR Congres-Sustainability of Territories in the Context of Global Changes At: Marrakech, Morocco.

 • Block, J. H., Colombo, M. G., Cumming, D. J., ve Vismara, S. (2018). New Players in Entrepreneurial Finance and Why They Are There. Small Business Economics, 50(2), 239- 250. doi: 0.1007/s11187-016-9826-6

 • Bruton, G., Khavul, S., Siegel, D., ve Wright, M. (2015). New Financial Alternatives in Seeding Entrepreneurship: Microfinance, Crowdfunding, and Peer‐to‐Peer Innovations. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(1), 9-26. doi: 10.1111/etap. 12143, 1-18.

 • Cicchiello, A. F . (2019). Harmonizing The Crowdfunding Regulation in Europe: Need, Challenges, And Risks. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 1-22.

 • Çonkar, M. K. ve Canbaz, M. F. (2018). Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 119-132.

 • De Buysere, K., Gajda, O., Kleverlaan, R. & Marom, D. (2012). A Framework for European Crowdfunding. Resource Document, European Crowdfunding Network. http://eurocrowd.org/2012/10/29/european_crowdfunding_framework/.

 • Ertuğral, Muğan, S., Gedik, Arslan, S., (2021). Planlı Kalkınma Döneminde Turizm Plan ve Politikalar, Yalın Yayıncılık, İstanbul.

 • Giudici, G. Nava, R. Lamastra, C. Vereco, C. (2012). Crowdfunding: The New Frontier for Financing Entrepreneurships? Available at SSRN: http:// ssrn.com/abstract=2157429

 • Filimonova, N. G. Ozerova, M. G. Ermakova, I. N., Miheeva,N.B. (2019). Crowdfunding as the Way of Projects Financing in Agribusiness, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, doi:10.1088/1755-1315/315/2/022098

 • Hemer, J. (2011). A Snapshot on Microfunding”, Working Papers Firms and Region, No. R2/2011, Franhofer Institute for Systems, http://www.legalefiscale.it/wpcontent/uploads/2016/09/StudioCrowdfundig.pdf

 • İşler, S. T. (2014). Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama-Crowdfunding. Gösterge, Sonbahar, 51-65.

 • Jelinˇci´c, D. A, & Şev. M. (2021). Financial Sustainability of Cultural Heritage: A Review of Crowdfunding in Europe. Journal of Risk and Financial Management 14: 101. https:// doi.org/10.3390/jrfm14030101

 • Kallio, Aki ve Vuola, Lasse (2020). Advances in Crowdfunding Research and Practice, Edited by Rotem Shneor Liang Zhao Bjørn-Tore Flåten, Palgrave Macmillan, 209-239.

 • Kerrigan, K. (2014). Understanding the “Crowd”, Crowdfunding A Guide to Raising Capital on the Internet, Edited by: Steven Dresner, Bloomberg Financial Series, 15-30.

 • Kirby, E. & Shane, W. (2014). Crowd-funding: An Infant Industry Growing Fast, Staff Working Paper of the IOSCO Research Department.

 • Knight, T. B. (2016). A Walk Through the JOBS Act of 2012 Deregulation in the Wake of Financial Crisis, CATO Instute, May 3, Number: 790, 1-44.

 • Kuran, İ. (2022). Kitle Fonlamanın Bölgesel Kalkınma Sürecinde Kullanımı, Üçüncü Sektör Dergisi, Yayın Aşamasında.

 • Kurnaz, G. ve Bedük, A. (2017). Türkiye’de ve Dünyada Melek Yatırımcılık. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 27-40.

 • Kuti, M ve Madarász, G. (2014). Crowdfunding, Public Finance Quarterly, 3, 355-366.

 • Matsuda, T. (2022). Yu, S. & Fleming, L. (2021). Regional Crowdfunding and High Tech Entrepreneurship, Research Policy, International Journal for Applied Information Management, Vol. 2, No. 1, April 2022, pp. 1-12 https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104348

 • Mollick, E. (2014). The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study, Journal of Buiness Venturing, 29, 1-16.

 • Mumcu, A. Y., ve Ataman, G. (2021). Girişimcilikte Fonlama Sorununa Yeni bir Çözüm Önerisi: Kitlesel Fonlamanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri Üzerine bir İnceleme. Journal of Research in Business, 6(1), 164-176.

 • Nordin, N., Faizah, İ & Zaemah, Z. (2017). Crowdfunding: A Promising Alternative to Turn Dreams Into Reality, e-Academia Journal, 6(2).

 • Odorovic, A. Mertz, A. Kessler, B., Karim K., Wenzlaff, K., Novelle, L. A. & Kleverlaan, R. (2021). Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds, European Commission

 • Onur, M.N., Değirmenci, Ö. (2015). Crowdfunding-Kitle Fonlaması. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları, Sayı: 7.

 • Özdemir, C. (2020). Yeni Finansman Yöntemi Kitle Fonlaması: Paya Dayalı Modelde Kalite Sinyalleri ve Diğer Başarı Faktörleri, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Doktora Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 • Özer, Ş. (2022). 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre Kitle Fonlaması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

 • Ünsal, S. (2017). Kitlesel Fonlama: İş Yapma Yöntemini Değiştirecek Yeni Sistem. İstanbul: Ceres Yayınevi.

 • Pierrakis, Y & Collins, L (2013). Banking on Each Other: Peer-to-Peer Lending to Business: Evidence from Funding Circle, Nesta.

 • Şen, C. (2022). Hukuki Yönleri ile Paya Dayalı Kitle Fonlaması, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 • T.C. Resmi Gazete (2019a). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191003-5.htm Erişim Tarihi: 20.11.2022

 • T.C. Resmi Gazete (2021b). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211027-3.htm

 • Temelkov, Z. & Gule, G. (2019). Role of Crowdfunding Platforms in Rural Tourism Development, SocioBrains, Issue 56, 73-79.

 • Tzomakas, C. & Nikos, T. (2021). Regional Development Fund of the Region of Western Greece, Crowdfunding as a Method to Help the Public Sector Promote Innovation, Special Issues on Regional Entrepreneurship & Innovation Planning: Perspectives from Western Greece and Apulia, Edited by Vlassis Missos, Prόdromos Prodromídis, 209220.

 • Yu, S. & Fleming, L. (2021). Regional Crowdfunding and High Tech Entrepreneurship, Research Policy, https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104348

                                                                                                    
 • Article Statistics