Örgütsel Güvenin İşgören Performansına Etkileri (Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma)

Author:

Year-Number: 2023-6
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-30 16:07:24.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 23-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güven sosyal yaşamda olduğu kadar çalışma hayatında da bireylerin ihtiyaç duyduğu bir kavramdır. Güven kavram olarak tanımlanması güç olmakla birlikte çalışma hayatına örgütsel güven olarak yer etmiş ve literatürde geniş bir yer bulmuştur. İşgörenler çalışma ortamında iş arkadaşları, yöneticileri ve işletme çevreleriyle bir arada bulunma zorunluluğuna sahiptir. Bu zorunluğu karşılarken bireylerin birbirlerine güven ikliminde olmamaları işe odaklanmalarında da bir takım sıkıntılara yol açabilmektedir. Örgütsel güven ikliminin sağlanması öncelikle işletme yönetimlerinin sorumluluğundadır. Çalışanlarına adil yönetim politikaları uygulayan, yöneticilerini bir lider gibi yetiştiren, işgörenlerin özlük ve iş yaşam haklarına saygı duyan işletmelerde işgörenlerin örgütsel güven algısının performanslarına olumlu yansıyacağı şüphe götürmez bir gerçektir. Literatürde örgütsel güven çalışma arkadaşlarına, yöneticilere ve işletmeye güven bileşenlerinden oluştuğu belirtilmektedir. Çalışma kapsamında bu bileşenlerin her birinin işgören performansını etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Araştırma Akdeniz bölgesindeki illerde faaliyet gösteren ve 50 ve yukarı sayıda personel çalıştıran işletmelerde çalışan 480 işgörene anket uygulanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. İradi örneklem türünün uygulandığı araştırmada normallik, homojenlik, korelasyon ve çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır. Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda, örgütsel güvenin alt boyutlarının işgören performansını pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Trust is a concept that individuals need in working life as well as in social life. Although it is difficult to define trust as a concept, it has taken place in working life as organizational trust and has found a wide place in the literature. Employees have the obligation to be together with their colleagues, managers and business environment in the working environment. While meeting this obligation, the fact that individuals are not in a climate of trust with each other can cause some difficulties in focusing on work. Ensuring a climate of organizational trust is primarily the responsibility of business management. It is an undoubted fact that the organizational trust perception of the employees will positively reflect on their performance in the enterprises that apply fair management policies to their employees, train their managers like a leader, and respect the personal and business life rights of the employees. It is stated in the literature that organizational trust consists of the components of trust in colleagues, managers and the organization. Within the scope of the study, it was investigated whether each of these components affects employee performance. The research was carried out by applying a questionnaire to 480 employees working in enterprises operating in the provinces of the Mediterranean region and employing 50 or more personnel. Normality, homogeneity, correlation and multiple regression analyzes were performed in the study in which voluntary sampling type was applied. As a result of the multiple regression analysis, it was concluded that the sub-dimensions of organizational trust positively and significantly affect employee performance.

Keywords