İbn Haldun’a Göre Kamu Harcamalarının İktisadi Hayata Etkisi

Author :  

Year-Number: 2022-5
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-01 19:23:29.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 24-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İbn Haldun, Mukaddime adlı eserinde kamu harcamalarının iktisadi hayata etkilerine değinmiştir. Ona göre, kamu harcamaları ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunur ve işsizliği azaltır. Kamu harcamaları aynı zamanda ülkede sermaye birikimini artırır ve üretim faaliyetlerini teşvik eder. Ancak İbn Haldun da kamu harcamalarının aşırı yapılmasının olumsuz etkilerine değinmiştir. Özellikle vergi oranlarının yüksek olması durumunda, özel sektörün faaliyetleri azalabilir ve bu da ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir. Ayrıca, kamu harcamalarının yüksek olması vergi yükünün artmasına neden olabilir ve bu da ülkede yaşayan insanların yaşam standartlarını düşürebilir. Sonuç olarak, İbn Haldun'a göre kamu harcamalarının iktisadi hayata etkileri olumlu ve olumsuz yönde olabilir. Bunun nedeni, kamu harcamalarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığına, vergi oranlarının uygunluğuna ve ülkedeki ekonomik koşullara bağlıdır.

Keywords

Abstract

Ibn Khaldun mentioned the effects of public expenditures on economic life in his book Muqaddimah. According to him, public spending contributes to the economic growth of the country and reduces unemployment. Public expenditure also increases capital accumulation in the country and stimulates production activities. However, Ibn Khaldun also mentioned the negative effects of excessive public expenditures. Especially if tax rates are high, private sector activity may decrease, which can slow economic growth. In addition, high public expenditures can increase the tax burden, which can lower the living standards of people living in the country. As a result, according to Ibn Khaldun, the effects of public expenditures on economic life can be positive or negative. The reason for this depends on whether the public expenditures are made correctly, the appropriate tax rates and the economic conditions in the country.

Keywords


 • Akgül, E. (2019). Mali Kuralın Makroekonomik Performans Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması. Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Akıncı, A., & Yıldız, F. (2018). Maliye Politikasının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkinliği: Türkiye Uygulaması. Sayıştay Dergisi(110).

 • Akyel, R., & Söyler, İ. (2014). Kamu Mali Yönetim Sisteminin Mali Disiplin Açısından Değerlendirilmesi. 28. Türkiye Maliye Sempozyumu Küresel Kriz ve Maliye Politikaları Tebliğler Kitabı. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi.

 • Aslıkara, F. (2019). Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Karaman: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Balaban, K. G. (2012). Kurallı Maliye Politikası ve Türkiye’de Kurallı Maliye Politikası Uygulamasına İlişkin Model Önerisi. Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.

 • Bilge Eğitim. (2016). Ekonomi ve Maliye. İstanbul: Yalın Yayıncılık.

 • Canatan, K. (2017). Mukaddime Sözlüğü. Ankara: Eskiyeni Yayınları.

 • Coşkun, A., & Cankatar, M. A. (2018). Mukaddime’de İnsan, Toplum ve Toplumsal Yaşam Üzerine İnceleme. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 3(6).

 • Dale, S. F. (2018). İbn Haldun ve İnsan Bilimi. (C. Coşkan, & A. Ay, Çev.) İstanbul: Say Yayınları.

 • Demir, Z. (2018). İbni Haldun'un İktisadi Kuramı: Devletin Ekonomi Üzerindeki Rolü ve Fonksiyonları. Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi, 3(1).

 • Dinçer, M. Z. (2018). Genel Ekonomi. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.

 • es-Sehâvî, Ş. (2003). ed-Davu'l-lami' li ehli'l-karni't-tâsi' (Cilt 4). Beyrut: Darü'l-Kütübi'l- İlmiyye.

 • Görgün, T. (2006). Mukaddime. TDV İslâm Ansiklopedisi (Cilt 31). içinde İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi.

 • Hassan, Ü. (2010). İbn Haldun: Metodu ve Siyaset Teorisi. Ankara: Doğu Batı Yayınlan.

 • Işık, A. (2014). Kamu Maliyesi (3. Baskı b.). Bursa: Ekin Yayınevi.

 • Kara, E. L. (2019). Türkiye’de Gelir Dağılımında Adalet Açısından Vergi Uygulamaları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı .

 • Kozak, İ. E. (1999a). İnsan-Toplum-İktisat. Adapazarı: Değişim Yayınları.

 • Kozak, İ. E. (1999b). İbn Haldun. TDV İslam Ansiklopedisi (Cilt 20). içinde İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi.

 • Külcü, M. (2015). Açılış Konuşması. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu. Ankara: Çorum Belediyesi Kültür Yayınları.

 • Milliyet. (2021). Maliye Politikası Nedir? Maliye Politikası Çeşitleri ve Amaçları Nelerdir? Aralık 14, 2022, Milliyet: https://www.milliyet.com.tr/egitim/maliye-politikasi-nedirmaliye-politikasi-cesitleri-ve-amaclari-nelerdir-6653717

 • Öz, S. D. (2014). Fonksiyonel Maliye’nin Dünü ve Post Keynesyen Bakış Açısıyla Bugünü. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Özel, M. (2006). Bir İktisat Klasiği Olarak İbn Haldun'un Mukaddime'si. Divan İlmi Araştırmalar Dergisi(21).

 • Pınar, A. (2010). Maliye Politikası Teori ve Uygulama. Ankara: Naturel Yayıncılık.

 • Prensip Akademi. (2019). SMMM Staja Giriş Maliye Konu Anlatımı. İstanbul: Prensip Akademi Örgün ve Uzaktan Eğitim.

 • Şen, H., & Kaya, A. (2015). Ekonomik Krizlerin Değişmeyen İmdatçısı: Maliye Politikası. Sosyoekonomi Dergisi, 23(23).

 • Şen, S., Tabar, Ç., & Tokatlıoğlu, M. (2018). Küresel Krizde Devlet Müdahalesi ve Maliye Politikası. İş ve Hayat Dergisi, 4(8).

 • Uludağ, S. (1999). İbn Haldun. TDV İslâm Ansiklopedisi (Cilt 19). içinde İstanbul: TDV İslâm

 • Uludağ, S. (2015). İbn Haldun Hayatı-Eserleri-Fikirleri. Ankara: Harf Yayınları.

 • Uludağ, S. (2015). İbn Haldun’un İlimler Tarihindeki Yeri. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu. Ankara: Çorum Belediyesi Kültür Yayınları.

 • Uludağ, S. (2017). Giriş: İbn Haldun ve Mukaddime. İ. Haldun içinde, Mukaddime. İstanbul: Degah Yayınları.

 • Wilson, R. (2003). İslam Ekonomisinin Bir Öncüsü Olarak İbn Haldun. (İ. H. İnal, Dü.) İslami Araştırmalar Dergisi, 16(4).

 • Yağız, M. (2022). Maliye Politikası – I. Aralık 14, 2022, Academia: https://www.academia.edu/29710532/MAL%C4%B0YE_POL%C4%B0T%C4%B0K ASI_I

 • Yıldırım, Y. (2006b). Sempozyum Değerlendirmesi: Geçmişten Geleceğe İbn Haldun: Vefatının 600. Yılında İbn Haldun’u Yeniden Okumak. Divan İlmi Araştırmalar Dergisi, 2(21).

 • Yurtkur, A. K. (2017). Para Ve Maliye Politikalarının Etkileşimi Meselesi: Yeni Uzlaşı. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(13 ICMEB17 Özel Sayısı).

                                                                                                    
 • Article Statistics