Aktau Konvansiyonu: Hazar’da Tarafların Hak, Yetki, Yükümlülük ve Kazanımlarının Hukuki Bakımdan İncelenmesi

Author:

Number of pages: 29-47
Year-Number: 2021-2

Abstract

Sovyetler sonrası yeni aktörlerin ortaya çıkmasıyla değişen hukuki rejim, Hazar’ın hukuki statüsü konusunun yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Kıyı ülkelerinin 20 yılı aşkın bir süredir yürüttükleri müzakereler sonucunda Hazar’ın Hukuki Statüsü Hakkında Konvansiyon, 12.08.2018’de Kazakistan’ın Aktau kentinde devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Tarafların hak, yetki, yükümlülükleri ile kazanımlarının ele alındığı çalışma, Konvansiyonda öngörüldüğü şekilde iyiniyetli komşuluk ilişkileri çerçevesinde Hazar’da barış ortamının tesisi, biyolojik kaynak ve çeşitliliğin, ekolojik sistemin korunması, enerji kaynaklarının transferi, bilimsel çalışmalar, askeri ve güvenlik alanında  kıyı devletlerince alınacak tedbirler ve yürütülmesi gerekli faaliyetlere ilişkin hususları konu edinmektedir. 

Keywords

Abstract

The legal regime that changed with the emergence of new post-Soviet actors required rearranging the Caspian legal status. The Convention on the Legal Status of the Caspian, which was accepted after more than 20 years of negotiations between the coastal countries, was signed in 12.08.2018 in Aktau-Kazakhstan and entered into force. The work, which identifies the rights, authorities and obligations of the parties, includes the establishment of peace in the Caspian within benevolent neighborly relations, protection of biological resources and diversity, ecological system, transfer of energy resources, scientific studies, military and security measures to be taken by the coastal states.

Keywords