Finansal Küreselleşmenin Sermaye Piyasaları Üzerine Yaptığı Etkilerin Türkiye Örneği Kapsamında İncelenmesi

Author:

Number of pages: 51-65
Year-Number: 2020-1

Abstract

Yüzyıllardır toplumları etkisi altına alan küreselleşmenin son yıllarda ekonomik, sosyal ve teknolojik açıdan etkisi oldukça hissedilmeye başlamıştır. Küreselleşme sonucunda dünya küresel bir pazar haline gelmiştir. Üretim yeniden şekillenmiş, sermaye ulusal sınırları aşarak küresel bir nitelik kazanmıştır. Sermayenin sınırların ötesine geçmesi, finansal gelişmişlik ve ekonomik büyüme üzerine olumlu etkileri görülmesine karşın, finansal risk ve kırılganlıklara da neden olması olumsuz yönü olarak düşünülmektedir. Genel bir ifade ile küreselleşme, sermayenin, malların, insanların, teknolojinin, fikirlerin ve kültürlerin hiçbir sınırlama olmaksızın dolaşımını ifade etmektedir. Küreselleşme çok boyutlu olmakla beraber şüphesiz ki en önemli boyutlarından biri finansal küreselleşmedir. Finansal küreselleşmenin sermaye piyasalarına yaptığı etkiler Türkiye örneği kapsamında ele alınarak incelenecektir. Bu bağlamda finansal küreselleşme, sermayenin küreselleşme biçimleri olan uluslararası sermaye hareketleri genel olarak incelenirken, Türkiye örneğinden hareketle finansal küreselleşmenin sermaye piyasalarına yaptığı etkileri çeşitli veriler yardımı ile ortaya konulacaktır.

Keywords

Abstract

Globalization, which has affected societies for centuries, has started to be felt in economic, social and technological aspects in recent years. As a result of globalization, the world has become a global market. Production has been reshaped and capital has crossed national boundaries and flowed into international capital markets. The crossing of capital has had positive effects on financial development and economic growth on the one hand and has caused financial risks and fragilities on the other. In general terms, globalization refers to the circulation of capital, goods, people, technology, ideas and cultures without restrictions. The concept of globalization is a multidimensional concept, but one of the important dimensions is the concept of financial globalization. Financial globalization effects on capital markets, will be examined in the context of Turkey's capital markets. In this context, the concept of globalization and the concept of financial globalization, Examining the globalization of capital, financial globalization impact on the capital markets, Turkey will be examined in the context of capital markets.

Keywords