Siirt İlinde Turizm Sektörünün Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Bir İnceleme

Author:

Number of pages: 30-50
Year-Number: 2020-1

Abstract

Bölgesel kalkınma kavramı, 1950'lerde ortaya çıkan kalkınma ekonomisi ile beraber önem kazanmıştır. Bu amaçla bölgesel kalkınmaya yönelik plan ve politikalar hazırlanmaya başlamıştır. Bölgesel değişim ve bölgesel kalkınmanın tüm dinamikleri ile beraber dünyanın değişen şartları, bölgesel kalkınma politikalarının devamlı değişmesine sebep olmaktadır. Birçok ülkede belirli ekonomi politikaları içinde yer alan bölgesel kalkınma politikaları her geçen gün giderek daha çok önem kazanmakta ve ana çalışma alanı olarak değerlendirilmektedir.

Günümüzde bölgesel kalkınma açısından turizm sektörü değer verilen sektörler içerisinde yer almaktadır. Turizmin yoğunlaştığı sınırlarda istihdam ve yatırımlar da önemli bir yükseliş gözlemlenmektedir. Turizm kısmi, bölgesel kalkınma, kaynakların etkili ve verimli kullanımı konusunda mühim bir yere sahiptir. Özellikle bölgelerarası gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkların, orantısızlıkların giderilmesinde ve diğer sektörler açısından yeterli olanağa sahip olmayan ama turizm potansiyeline sahip olan bölgelerde turizm sektörünün ilerlemesinde bölgesel kalkınma açısından önemlidir. Turizm sektörünün taşıdığı değer, sektörün bölgesel kalkınmadaki bir politika aracı olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı; Siirt ili turizm faaliyetlerinin bölgesel kalkınmaya olan etkisinin incelenmesidir.

Keywords

Abstract

The concept of regional development gained importance with the development economy emerging in the 1950s. For this purpose, plans and policies for regional development have begun to be prepared. The changing conditions of the world, together with all the dynamics of regional change and regional development, cause the continuous change of regional development policies. Regional development policies, which are included in certain economic policies in many countries, are becoming more and more important every day and are considered as the main field of study.

Today, the tourism sector is among the sectors valued in terms of regional development. A significant increase is observed in employment and investments at the borders where tourism is concentrated. Tourism has an important place in partial, regional development, effective and efficient use of resources. It is especially important in terms of regional development in eliminating the differences and disproportion between the development levels between regions and in the progress of the tourism sector in regions that do not have sufficient opportunities for other sectors but have tourism potential. The value of the tourism sector shows that the sector is used as a policy tool in regional development. The aim of this study is; It is the study of the effects of tourism activities in Siirt province on regional development.

Keywords